Thiệp nổi FB004

Thiệp 3D: Tháp Ép-phen – Effiel tower (France)
Mã: FB004
Size: 10*15 cm