Thiệp nổi FB054

Thiệp 3D: Tòa thị chính Stockhom (Thuy Điển) – Stockholms stadshus (Sweden)
Mã: FB054
Size: 12*18 cm