Thiệp nổi FB013

Thiệp 3D: Văn Miếu – Van Mieu (Viet Nam)
Mã: FB013
Size: 14,7*14,7 cm