Thiệp nổi FB012

Thiệp 3D: Chùa 1 cột – One pillar pagoda (Viet Nam)
Mã: FB012
Size: 14,7*14,7 cm