Thiệp nổi FB002

Thiệp 3D: Đồng hồ Big Bel – Big Bel clock tower (England)
Mã: FB002
Size: 15×15 cm