Tờ rơi 3D giới thiệu sản phẩm hãng Signia™ Mỹ

Tờ rơi 3D giới thiệu sản phẩm hãng Signia™ Stapling System Mỹ

Size: 15×20 cm