Thiệp 3D Walmart tại Mỹ

Thiệp 3D thiết kế mô hình siêu thị Walmart tại Mỹ
Size: 15*20 cm