Thiệp 3D núi Fuji và chùa Chureito ở Nhật Bản

Thiệp nổi 3D mô phỏng núi Fuji và chùa Chureito ở Nhật Bản

Size: 15 x 20 cm